This Page

has moved to a new address:

Tuan: Diễn từ nhận giải Văn Việt của Nhà văn Ngô Thế Vinh

Sorry for the inconvenience…